Mládežnícki delegáti Slovenska: Máme našliapnuté na to, aby sme boli jednou z najúspešnejších krajín Európy

22. okt 2021

ceny SDGs 2021

Okrem toho, že tlmočia záujmy svojich rovesníkov na medzinárodnej pôde, vyvíjajú aktivity na zlepšenie života na Slovensku – angažujú sa v oblastiach sociálneho podnikania, ale aj participácie mládeže v oblasti školskej reformy. Nikola Sekerešová a Šimon Babjak sú mládežníckymi delegátmi Slovenska pri OSN a ako sami tvrdia – usilovne pracujú na tom, aby zo Slovenska vytvorili krajinu, v ktorej budú chcieť žiť celý život.

V júli minulého roka ste boli zvolení za mládežníckych delegátov SR pri OSN. Prečo ste sa vôbec rozhodli uchádzať sa o tento post?

N: Pre mňa to bola najmä výzva a keďže som človek, ktorý im rád čelí, hneď ako som sa o výberovom konaní dozvedela, neváhala som ani minútu. Post mládežníckych delegátov považujem za kľúčový prínos pre mládež a som veľmi rada, že vďaka obnoveniu tohto programu môžeme na pôde OSN zastupovať mladých ľudí na Slovensku.

Ako si máme predstaviť pôsobenie mládežníckych delegátov? Čo je vašou úlohou?

Š: Našou primárnou úlohou, tak ako spomenula Nikola, je zastupovať slovenskú mládež v OSN. Sekundárnou úlohou je prinášať témy, ktoré sa preberajú na týchto medzinárodných stretnutiach späť na Slovensko a tlmočiť ich našej mládeži. Okrem toho pracujeme aj na našich vlastných agendách, ktoré sme si stanovili pred nástupom do funkcie.

Nikola, v rámci svojho mandátu sa snažíš poukazovať na sociálnu ekonomiku a jej úlohy pre udržateľný rozvoj regiónu a tiež podporu inklúzie. Ako sa ti darí napĺňať tento cieľ?

N: Cieľ sociálnej inklúzie sa snažím reflektovať najmä prostredníctvom konceptu sociálnych podnikov. Žijem v kraji, ktorý v počte sociálnych podnikov prekvitá. Sociálna tematika tu naberá na sile najmä vďaka ľuďom, ktorým svoj región nie je ľahostajný a robia preň maximum. Jedným z nich je napríklad Ing. Milan Vaňo, vďaka ktorému sa mi podarilo prepojiť svoje doterajšie poznatky o sociálnej ekonomike, či už prostredníctvom workshopov alebo užitočnej príručke, ktorú spolu s ostatnými odborníkmi vypracoval. Snažím sa tento cieľ šíriť medzi čo najväčšiu škálu ľudí, poukazovať na jeho výhody a dobré príklady z praxe. Motivovať druhých, vzdelávať sa a aktuálne aj pripravovať simulačný týždeň sociálneho podnikania.

Šimon, ty si si stanovil ako hlavný bod svojej agendy participáciu mládeže v oblasti reformy školských osnov a vytváranie kurikúl na rozvoj charakteru. Čo presne je tvojou snahou?

Š: Mojou snahou bolo založiť poradný orgán, ktorý by sa skladal z mladých ľudí a radil by MŠVVaŠ v oblasti kurikulárnej reformy. Projekt sa postupne vyvíjal a som veľmi rád, že sa ho podarilo zrealizovať. Dnes nesie názov Žiacky poradný výbor pri Štátnom pedagogickom ústave a Iuvente a pár dní dozadu sa uskutočnilo prvé zasadnutie v Slovenskom Grobe.

Mimoriadne si vážim ochotu pani riaditeľky ŠPÚ Mirky Hapalovej a pána riaditeľa Iuventy Petra Lenča, že tento projekt podporili. Taktiež som vďačný mládežníckej organizácii WOKE, ktorá vytvorila kampaň pre ŽPV a výsledkom bolo, že sa do výberového procesu zapojilo viac ako 260 mladých ľudí.

Čo je pre vás najväčšiou motiváciou zapájať sa do verejného diania v takom mladom veku?

N: Najväčšou motiváciou je pre mňa najmä samotný fakt, že práve my, mladí ľudia, sme budúcnosť, ktorú si musíme tvoriť a pracovať na nej už dnes.

Š: Vidina toho, že zo Slovenska vytvoríme krajinu, v ktorej budeme chcieť žiť celý život. Myslím si, že Slovensko má našliapnuté na to, aby sme boli jednou z najúspešnejších krajín Európy v mnohých oblastiach. Ale na to, aby sme sa ňou naozaj stali, musí každý jeden a každá jedna z nás prispieť.

Aké by podľa vás malo byť Slovensko, aby sa v ňom dobre žilo mladým ľuďom?

N: Veľmi zaujímavá otázka. Odpovede na otázku ako ,,žiť dobre“ by vo verejnom prieskume boli asi veľmi rôznorodé, no podľa mňa by práve také malo byť Slovensko – otvorené všetkým ľuďom, prínosné pre všetkých bez ohľadu na vek, sociálne postavenie alebo iný faktor.

Š: Za veľmi dôležité považujem vnútorné nastavenie našej mysle. „Mindset“ v zmysle – poďme spoločne hľadať možnosti, ako sa veci dajú spraviť a nie ako sa nedajú. Lebo tým prvým prístupom nájdeme riešenia, ktoré pomôžu všetkým, zatiaľ čo ten druhý prístup bude viesť k nechuti pracovať a k vzájomnému rozčarovaniu.

Ak by ste mali dať mladým ľuďom, vašim rovesníkom, nejakú radu, čo by to bolo?

N: Buďte aktívni! Naozaj využite každú jednu možnosť, buďte otvorení novým veciam a nebojte sa skúšať. Máme veľa príležitostí, každý z nás dokáže participovať na niečom, vďaka čomu nielen vyplní voľný čas, pomôže svojmu rozvoju, ale aj našej spoločnosti.

Š: Súhlasím s Niki, byť aktívny je veľmi dôležité. Lebo Slovensko je v našich rukách. A to ako bude vyzerať o 5, 10, 20, ale aj 50 rokov ovplyvníme my, mladí ľudia.

Podobné články