Kaufland: Príprava správy o trvalej udržateľnosti je výzva, ale stojí za to

20. okt 2022

Reportovanie vybraných nefinančných ukazovateľov bude čoskoro pre väčšinu veľkých firiem povinné. Dnes už viaceré z nich informujú o svojich aktivitách na podporu udržateľnosti na báze dobrovoľnosti. Na Slovensku je jednou z mála firiem, ktoré vydávajú reporty podľa štandardov Global Reporting Initiative (GRI), aj Kaufland Slovenská republika. O svojich skúsenostiach s prípravou správy a výzvou s tým spojených bude na CSR Summite spolu s ďalšími hosťami diskutovať aj CSR manažérka Kauflandu Martina Machánková.

Prečo ste sa rozhodli vydávať správu o trvalej udržateľnosti?

Podnet vzišiel od našej centrály v Nemecku. V roku 2020 sme preto vydali našu prvú Správu o trvalej udržateľnosti podľa GRI štandardov za obdobie jedného obchodného roka 1. 3.2019 – 29.2.2020. GRI vnímame ako ucelenú metodológiu, ktorá dáva odbornú a obsahovú osnovu jednotlivým indikátorom. Zároveň je priestor poskytnúť aj mnohé iné informácie, ktoré s udržateľnosťou súvisia no spôsob ich zverejnenia nie je presne definovaný. Hoci sú niektoré indikátory relatívne „voľné“ na interpretáciu, stále dávajú možnosť, aby si jednotlivé firmy mohli porovnať svoje výsledky, či už voči konkurencii alebo iným, porovnateľným firmám. Zverejnené ciele zaväzujú firmy ku konkrétnym krokom a informovaniu o dosahovaní pokroku.

Ako si takúto správu môžeme predstaviť? Čo je jej obsahom?

V správach o trvalej udržateľnosti firmy dokumentujú a reportujú rôzne ukazovatele. Tieto vychádzajú primárne z matice relevantnosti, ktorá je výsledkom komplexného procesu internej aj externej analýzy, resp. dialógu so zainteresovanými stranami (stakeholdermi). Matica je užitočnou pomôckou na zistenie toho, v ktorých témach má firma najväčší dopad, a teda sú aj z hľadiska reportovania najviac relevantné.

Firmy sa však môžu rozhodnúť reportovať aj o témach, ktoré považujú za dôležité, napriek tomu, že verejnosť, či už odborná alebo laická, ich za dôležité a relevantné nepovažuje. Aj keď finálny výber tém je na firme, dobrá správa by mala podať komplexný obraz o zodpovednom podnikaní firmy a neopomenúť ani jeden z troch pilierov – environmentálny, sociálny a governance.

Čo je pri príprave správ o trvalej udržateľnosti najväčšou výzvou?

Tak ako všetko, čo je po prvýkrát, aj príprava našej prvej Správy o trvalej udržateľnosti bola náročná. Nielen z hľadiska komplexnosti celého procesu a metodológie GRI štandardov, ale aj z hľadiska množstva tém, ktoré sa maloobchodu dotýkajú, hoci si niektoré s Kauflandom mnohí nespájajú.

Ak mám svoju odpoveď zovšeobecniť, častou chybou takýchto správ je, že sú veľmi jednostranne zamerané a informujú len o pozitívnych dopadoch činnosti danej firmy, či už na životné prostredie alebo spoločnosť. O tom však nefinančný reporting nemá byť. Ľudská činnosť má aj určitý negatívny dopad – väčší alebo menší – a je transparentné, dokonca žiaduce, o ňom informovať. Tieto informácie môžu napomôcť k identifikácii komplexnejších problémov, či už legislatívnych alebo systémových, a môžu tak napomôcť k zmene.

Veľmi vítam aktuálnu iniciatívu Európskej komisie rozšíriť základňu firiem, ktoré o trvalej udržateľnosti reportujú. S tým súvisiace jednotné a jasné pravidlá môžu významne napomôcť k vyššej transparentnosti a lepšej zrozumiteľnosti reportov.

Prvú Správu Kauflandu o trvalej udržateľnosti nájdete tu: CSR správy | Kaufland, spoločnosť čoskoro vydáva aktuálnu správu za uplynulé dva roky.

Podobné články